قبل از ملاقات با پزشک این کارها را انجام ندهید

قبل از ملاقات با پزشک این کارها را انجام ندهید