فشارسنج عقربه ای بی ول B Well wm62s

فشارسنج عقربه ای بی ول